Gå till innehållet

Protokollet#

Protokollet baseras på IEC62056-21 Mode D. Men några skillnader som anges nedan. Om du vill fördjupa dig i IEC62056-21 så kan du kolla in vårt open source bibliotek för protokollet.

Seriellt gränssnitt#

Man läser av data via ett seriellt gränssnitt. Till skillnad på IEC62056-21 så skall teckenformatet vara 8N1 (8 databits, ingen paritet, en stop bit). Standard IEC62056-21 är 7E1

Överföringshastigheten är satt fast till 115200 baud

Kodexempel för seriell port

import serial

serial_port = serial.Serial(
  "/dev/ttyUSB0", # your serial port name
  baudrate=115200,
  parity=serial.PARITY_NONE,
  stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
  bytesize=serial.EIGHTBITS,
  timeout=30
  rtscts=False,
  dsrdtr=False,
  xonxoff=False,
)
serial_port.open()

...

# do something

...

serial_port.close()
const SerialPort = require('serialport')

const options = {baudRate: 115200, dataBits: 8, stopBits: 1, parity: none}
cost serialPort = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", options)
serialPort.open()
...
// do something
...
serialPort.close()

Timing#

När HAN-porten får +5V på DATA REQUEST börjar den skicka data på DATA OUT.

Data skickas var 10:e sekund.

Porten är enkelriktad så det är inte möjligt att skicka någon data till mätaren, vilket gör det enkelt endast lyssna efter data.

Meddelandestruktur#

Den generella meddelandestrukturen för ett meddelande på HAN-porten är:

/ XXXZ Ident CR LF CR LF Data ! CRC CR LF

Varje del av meddelandet är separerat med CR LF dvs line-breaks. Så när man gör ett program är det smidigt att använda en readline funktion som finns i de flesta programspråk.

 1. Första raden: / XXXZ Ident CR LF innehåller information som identifierar mätaren. De första 3 bokstäverna är ett FLAG ID som visar vilken tillverkar det är. Z visar på vilken baudrate, men den behöver inte stämma eftersom HAN-porten kör på en fast baudrate. Ident är det unika ID:t på mätaren.

 2. Sedan kommer en tom rad som visar att datan börjar.

 3. Ett flertal datarader. Se mer under Datarader

 4. Sista raden som börjar med ! som visar att data delen är slut och sedan 2 bytes CRC för meddelandet. CRC:n (Cyclic Redundancy Check) används för att verifiera att man mottagit meddelandet på ett korrekt sätt. Alla bytes från / till ! skall användas i beräkningen för CRC.

CRC beräkning

import libscrc

example_data = (
  b"/ELL5\x5c253833635_A\r\n\r\n"
  b"0-0:1.0.0(210217184019W)\r\n"
  b"1-0:1.8.0(00006678.394*kWh)\r\n"
  b"1-0:2.8.0(00000000.000*kWh)\r\n"
  b"1-0:3.8.0(00000021.988*kvarh)\r\n"
  b"1-0:4.8.0(00001020.971*kvarh)\r\n"
  b"1-0:1.7.0(0001.727*kW)\r\n"
  b"1-0:2.7.0(0000.000*kW)\r\n"
  b"1-0:3.7.0(0000.000*kvar)\r\n"
  b"1-0:4.7.0(0000.309*kvar)\r\n"
  b"1-0:21.7.0(0001.023*kW)\r\n"
  b"1-0:41.7.0(0000.350*kW)\r\n"
  b"1-0:61.7.0(0000.353*kW)\r\n"
  b"1-0:22.7.0(0000.000*kW)\r\n"
  b"1-0:42.7.0(0000.000*kW)\r\n"
  b"1-0:62.7.0(0000.000*kW)\r\n"
  b"1-0:23.7.0(0000.000*kvar)\r\n"
  b"1-0:43.7.0(0000.000*kvar)\r\n"
  b"1-0:63.7.0(0000.000*kvar)\r\n"
  b"1-0:24.7.0(0000.009*kvar)\r\n"
  b"1-0:44.7.0(0000.161*kvar)\r\n"
  b"1-0:64.7.0(0000.138*kvar)\r\n"
  b"1-0:32.7.0(240.3*V)\r\n"
  b"1-0:52.7.0(240.1*V)\r\n"
  b"1-0:72.7.0(241.3*V)\r\n"
  b"1-0:31.7.0(004.2*A)\r\n"
  b"1-0:51.7.0(001.6*A)\r\n"
  b"1-0:71.7.0(001.7*A)\r\n!"
)
crc16 = libscrc.ibm(example_data).to_bytes(2, 'big').hex()
>> '7945'

Datarader#

En datarad har formatet:

OBIS ( Värde * Enhet ) CR LF

OBIS#

OBIS (OBject Identifier System) är en del av DLMS/COSEM och visar vilket värde dataraden gäller.

Formatet är A-B:C.D.E.F (ex: 1-0:1.8.0.255)

Varje del kan vara mellan 0-255. Del F är nästan alltid 255 (används ej) och i den svenska branchstandarden skickas det inte med.

Värdegrupp Beskrivning
A Medíum, Ex: Elektricitet
B Kanal
C Mätvärde, Ex: Effekt Fas 1
D Mätvärdeshantering, Ex: Momentan, Kumulativ.
E Tariff, Ex: dag/natt
F Faktureringsperiod eller historisk data.

Exempel OBIS

1-0:1.8.0.255 -> El, Aktiv effekt förbrukning på alla faser, tidsintegral 1 (energi)

Så det anger hur mycket energi som konsumerats genom mätaren. (Mätarställning)

Värde och enhet#

Värde och enhet är avdelat med *. Vissa värden har ingen enhet (till exempel tid och datum) och då finns där inget * inom parenteserna.

Svenska branschrekommendationer#

Energiföretagen har tagit fram en branschrekommendation om hur HAN-porten borde fungera och vilken data som bör publiceras på HAN-porten.

Lite förtydlingar

Med uttag menas uttag från elnätet. Det vill säga det du förbrukar. Med inmating menas det du matar in i elnätet (till exampel om du har solceller)

Den sista delen i OBIS har tagits bort då den inte tillför någon information.

Tiden som visas är i svensk normaltid (UTC+1). Elmätare i Sverige ändrar inte om för sommartid. X anger om det är sommartid eller ej och kan ignoreras.

OBIS Beskrivning Kommentar
0-0.1.0.0 Datum och tid Formatet YYMMDDhhmmssX.
1-0:1.8.0 Mätarställning Aktiv Energi Uttag.
1-0:2.8.0 Mätarställning Aktiv Energi Inmatning
1-0:3.8.0 Mätarställning Reaktiv Energi Uttag
1-0:4.8.0 Mätarställning Reaktiv Energi Inmatning
1-0:1.7.0 Aktiv Effekt Uttag Momentan trefaseffekt
1-0:2.7.0 Aktiv Effekt Inmatning Momentan trefaseffekt
1-0:3.7.0 Reaktiv Effekt Uttag Momentan trefaseffekt
1-0:4.7.0 Reaktiv Effekt Inmatning Momentan trefaseffekt
1-0:21.7.0 L1 Aktiv Effekt Uttag Momentan effekt
1-0:22.7.0 L1 Aktiv Effekt Inmatning Momentan effekt
1-0:41.7.0 L2 Aktiv Effekt Uttag Momentan effekt
1-0:42.7.0 L2 Aktiv Effekt Inmatning Momentan effekt
1-0:61.7.0 L3 Aktiv Effekt Uttag Momentan effekt
1-0:62.7.0 L3 Aktiv Effekt Inmatning Momentan effekt
1-0:23.7.0 L1 Reaktiv Effekt Uttag Momentan effekt
1-0:24.7.0 L1 Reaktiv Effekt Inmatning Momentan effekt
1-0:43.7.0 L2 Reaktiv Effekt Uttag Momentan effekt
1-0:44.7.0 L2 Reaktiv Effekt Inmatning Momentan effekt
1-0:63.7.0 L3 Reaktiv Effekt Uttag Momentan effekt
1-0:64.7.0 L3 Reaktiv Effekt Inmatning Momentan effekt
1-0:32.7.0 L1 Fasspänning Momentant RMS-värde
1-0:52.7.0 L2 Fasspänning Momentant RMS-värde
1-0:72.7.0 L3 Fasspänning Momentant RMS-värde
1-0:31.7.0 L1 Fasström Momentant RMS-värde
1-0:51.7.0 L2 Fasström Momentant RMS-värde
1-0:71.7.0 L3 Fasström Momentant RMS-värde